ANBI

Stichting Theater De Leest is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
- De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
- De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
- De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
- De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
- De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
- De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
- De instelling heeft een actueel beleidsplan.
- De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
- Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
- De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Stichting Theater De Leest
Deze stichting heeft de Culturele ANBI-status.

- Naam: Stichting Theater De Leest
- Bekend bij het publiek onder de naam 'Theater De Leest' of 'De Leest'
- Fiscaal nummer: 002920487
- Postadres: Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk
- Bezoekadres: Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk
- Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
a. het leveren vaan een bijdrage aan de realisering van een hoogwaardig cultureel klimaat met een divers podiumaanbod, op het gebied van podium-, toon- en filmkunsten voor een breed publiek in de Gemeente Waalwijk en omstreken.
b. het beheren en exploiteren van een (theater)gebouw, dat voor theatergezelschappen zo compleet mogelijke repetitie- en speelfaciliteiten ter beschikking heeft en tevens voor bedrijven en organisaties een professionele en hedendaagse accomodatie met bijbehorende faciliteiten ter beschikking heeft.
- Beleidsplan Theater De Leest
- Bestuur:
de heer J.P. Bikker - voorzitter
de heer E.W. van der Haar - penningmeester
mevrouw N. van den Nieuwenhuijzen-Ververs - secretaris
de heer H.M.J. van den Dungen - lid
mevrouw A. Verkerk-Adams - lid
- De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.
- Voor het personeel van Theater De Leest is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.
- Jaarrekening 2018 Stichting Theater De Leest

Stichting Beheer Sponsorgelden De Leest
Ook de aan Stichting Theater De Leest gelieerde Stichting Beheer Sponsorgelden De Leest heeft een Culturele ANBI-status. Deze stichting beheert de sponsorgelden van Theater De Leest.

- Naam: Stichting Beheer Sponsorgelden De Leest
- Fiscaal nummer: 8072.28.151
- Postadres: Ambrosiusweg 31, 5142 AA Waalwijk
- Bezoekadres: Vredesplein 12, 5142 RA Waalwijk
- Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
Het doel van de stichting is het verlenen van morele en materiële steun aan Stichting Theater De Leest te Waalwijk. Om dit doel te bereiken tracht zij fondsen te verwerven. Deze fondsen zullen worden aangewend onder meer voor:
a. Een verder dan wel verbetering van de inrichting van De Leest
b. Voor publiciteit en programma’s van De Leest
c. Voor doeleinden nader door het bestuur van de stichting te bepalen; alles ter verbetering van de kwaliteit en het niveau van Theater De Leest.
- Beleidsplan Stichting Beheer Sponsorgelden De Leest
- Bestuur:
de heer P. Konijnenburg - voorzitter
de heer H.A. Klerkx - penningmeester
- De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
- Statute Stichting Beheer Sponsorgelden De Leest